Weymouth ship overlay Output
Name:111232533
Speed/Dir:1 kts / 40° NE
Status:Default (15)
Dest:Unknown
ETA:unknown
Type:SAR aircraft (14)
Received:21:30:04 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Arion [UK]
Speed/Dir:0 kts / 288° WNW
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Sail (36)
Received:21:11:36 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Barfleur [FR]
Speed/Dir:8.2 kts / 272° W
Status:Underway
Dest:Poole
ETA:Aug22 20:45
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:21:30:06 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Condor Liberation [BS]
Speed/Dir:30.7 kts / 13° NNE
Status:Underway
Dest:St Helier
ETA:Aug22 17:10
Details:Passenger/Ferry
Received:21:29:55 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Cs Recorder [UK]
Speed/Dir:0.1 kts / 181° S
Status:Moored
Dest:Portland
ETA:Aug11 11:00
Details:Cable Ship
Received:21:28:39 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Fredericia [LR]
Speed/Dir:0.1 kts / 309° NW
Status:At Anchor
Dest:Portland UK
ETA:Aug18 21:30
Details:Tanker
Received:21:17:09 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:John Friedrich K [NL]
Speed/Dir:6.1 kts / 255° WSW
Status:Underway
Dest:Brest
ETA:Aug23 17:00
Details:General Cargo Ship
Received:21:27:51 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Js Greensand
Speed/Dir:17.2 kts / 43° NE
Status:Underway
Dest:Portland UK
ETA:Aug22 21:15
Type:Tanker Haz D (84)
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Js Greensea
Speed/Dir:0 kts / 257° WSW
Status:At Anchor
Dest:
ETA:
Details:General Cargo Ship
Received:21:21:16 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: aN
Name:Kinne [NL]
Speed/Dir:8.3 kts / 255° WSW
Status:Underway
Dest:La Coruna
ETA:***00 24:60
Details:General Cargo Ship
Received:21:27:08 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Manana [UK]
Speed/Dir:0 kts / 317° NW
Status:Underway
Dest:
ETA:
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:21:27:03 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Ningbo Dolphin [HK]
Speed/Dir:8.5 kts / 258° WSW
Status:Underway
Dest:Civitavecchia-Italy
ETA:Aug29 18:00
Type:Cargo (79)
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Palencia [CK]
Speed/Dir:9.4 kts / 253° WSW
Status:Underway
Dest:Beirut
ETA:Sep02 19:00
Details:Container Ship
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Pluto [BB]
Speed/Dir:5.4 kts / 253° WSW
Status:Underway
Dest:Bilbao
ETA:Aug25 12:00
Details:General Cargo Ship
Received:21:18:29 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Pont Aven [FR]
Speed/Dir:20.4 kts / 248° WSW
Status:Underway
Dest:Santander
ETA:Aug23 17:15
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:21:26:01 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Portland [UK]
Status:14
Type:Manned VTS (130)
Received:21:29:45 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Santa Angelina [LR]
Speed/Dir:8 kts / 254° WSW
Status:Draught Limit
Dest:Br Prm
ETA:Sep08 12:00
Type:Cargo (70)
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Sea Melody [BB]
Speed/Dir:0 kts / 167° SSE
Status:Moored
Dest:Portland
ETA:Aug21 19:00
Details:General Cargo Ship
Received:21:21:16 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Smaragd [NL]
Speed/Dir:11.6 kts / 77° ENE
Status:Underway
Dest:Newhaven
ETA:Aug23 07:00
Details:General Cargo Ship
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Swami [BS]
Speed/Dir:6.6 kts / 255° WSW
Status:Underway
Dest:Clydebank
ETA:Aug25 06:00
Details:General Cargo Ship
Received:21:11:59 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Victoriaborg [NL]
Speed/Dir:7.8 kts / 254° WSW
Status:Underway
Dest:Galati
ETA:Sep04 08:00
Details:General Cargo Ship
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Ym Neptune [MT]
Speed/Dir:6.8 kts / 258° WSW
Status:Underway
Dest:Nlrtm>Itliv
ETA:Aug30 17:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Yuan Hua Hu [CN]
Speed/Dir:10.2 kts / 260° W
Status:Underway
Dest:Malta
ETA:Aug30 20:00
Details:Pipe Carrier/Pipelay
Received:21:30:26 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0
Name:Zwerfcat [NL]
Speed/Dir:0 kts / 87° E
Status:Default (15)
Dest:Unknown
ETA:unknown
Type:Sail (36)
Received:21:21:41 22 Aug 17 BST
ShipPlotter: b0